Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

ŽLUTÁ TŘÍDA

 

CESTA KOLEM SVĚTA aneb kudy vede cesta (do školy) – třídní vzdělávací program lll.třída

Motto:

,,Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“                                                                                                                                                                              G.B.Shaw

Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? Město ve kterém bydlíte, nebo přírodu v okolí Mš? Či snad vzpomínáte na koupání v teplém moři s mámou a s tátou, nebo na zimní lyžování v horách? Tohle všechno patří k naší Zemi – mohli bychom říci i zeměkouli. Pojďme si o ní něco povědět – a nejenom o ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. Poznáváním zeměkoule se děti učí vnímat věci propojené a v souladu.

Děti se vydávají barevným vláčkem na cestu kolem světa. Do vagónků si postupně všichni cestovatelé přilepí svojí fotografii a celý rok cestují za poznáním. Na cestě je provází kamarád ,,Chaberáček“ (viz pohádka ,, O Chaberáčkovi). Vítá děti při vstupu do třídy (sounáležitost v mateřské škole, k místu bydliště).

Děti se střídají ve ,,vedení“. Vždy jedno dítě je ,,strojvedoucím“ pro daný den (současně plní úkoly ,,služby“ pro daný den). Pozn.: Výtvarné ztvárnění cesty na magnetické tabuli ve třídě – průběžné doplňování obrázků (s čím se děti seznámily, co prožily) – vzájemná spolupráce dětí.

Pomáháme dětem uvědomit si, že naše planeta je naprosto jedinečným místem ve vesmíru, a že každý z nás by měl nést zodpovědnost za život na ní. S péčí o zeměkouli souvisí i péče o nás samotné. Proto dbáme na zdravý životní styl v souladu s přírodou. Děti postupně procházejí všemi ročními obdobími, seznamují se s přírodními zákonitostmi, s lidmi, živočichy a věcmi kolem sebe. 

 

Podtéma: Jsme součástí přírody (délka trvání 3-4 týdny)    LISTOPAD

Záměr pedagoga:

 • podporujeme zdraví, rozvíjíme poznatky o lidském těle, rozvíjíme úctu k životu, rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti, fyzickou zdatnost, rozvíjíme vzájemnou komunikaci, aktivní postoj ke světu, učíme rozlišovat aktivity, které vedou k podpoře zdraví lidí a prostředí, péče o prostředí v období příprav na zimu.

Tematický blok:

 • Halloween („dýňování“),
 • Martin na bílém koni,
 • Kuk do minulosti – projekt „ Dinosauři“,
 • „Krtek v jídelně“,
 • „Vesmír“

Očekávané výstupy:

Listí žloutne, poletuje – přírodní jevy a děje, ochrana přírody, životní prostředí, proč padá listí, listnaté stromy – přiřazování listů, plodů, …

Co umí vítr a déšť počasí, voda, vzduch, roční období…

Když kamarád stůně – zdravé potraviny, lidské tělo – jaký jsem?, jak funguji?, rozdíly a podobnosti, jsem nemocný. Proč? – prevence, rizika, následky, kdo může onemocnět? Zdravé životní návyky, ochrana zdraví a bezpečí.

Dílčí cíle:

 • rozvíjení povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí
 • posilování dětské zvídavosti, zájem o radost z poznání
 • rozvíjení schopností vyjádřit pocity, dojmy zážitky
 • osvojování si poznatků o lidském těle a jeho zdraví, zkvalitňovat pohybové činnosti
 • vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • posilovat chování ve vztahu k druhému – motivace k ochotě a snaze pomáhat

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • slovní zásoba, jazykové aktivity, komunikační kruh, přímé pozorování, pracovně výtvarné projekty, vycházky do okolí, poznávání a určování rozdílů, péče o prostředí okolí, domov, třídění předmětů podle barev, způsoby zpracování a uskladnění ovoce, grafomotorická cvičení, rozvoj hrubé motoriky, hry na rozvoj orientace v prostoru, praktické činnosti na rozvíjení smyslů – čich, hmat, chuť, naučit se krátký text, výtvarné činnosti,
 • malování, popis obrázku s podzimní tématikou, podzimní pranostiky, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, zdravotně zaměřené činnosti, stavba těla, ochrana před úrazem, hry na lékaře, co zdraví prospívá a co škodí, poučení o možných nebezpečných situacích (léky, jedovaté rostliny apod.), aktivity podporující sbližování dětí, práce s obrazovým materiálem, hrajeme si s přírodninami,  
 • sestavujeme obrázky z listí, vytváříme povědomí o kráse barevného světa, draci z papíru, procvičujeme a zvyšujeme používání přídavných jmen (malý, velký, barevný, skvrnitý, …),

Listopad ekologická oblast

Měsíc padajícího listí a úklidu

 Motto:  Pečuj o čistotu a životní prostředí kolem sebe

 Obsahová náplň:

 Srovnávání počasí s měsícem dubnem – studené přeháňky, střídání počasí

 • zatažena a jasného počasí, mraky roztodivných tvarů, mrazíky,  
 • poletování prvního sněhu.
 • poslední padající listí, pozdní houby.
 • podzimní úklid okolí.

Přílet havranů a vran ze severních končin.

Třídění odpadků, druhotné využití odpadového materiálu

 

TÉMA II. SETKÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ

Podtéma: ČAS LÁSKY A RADOSTI (délka trvání 3- 4  týdny) PROSINEC

Záměr pedagoga:

 • shrnutí s opakováním všeho, co jsme poznali a naučili se, otevření adventního času, rozvíjíme a kultivujeme společenský i estetický vkus, smyslové vnímání a cítění, posilujeme prosociální postoje – tolerance. Pochopení, respekt, hodnoty rodiny a přátelství, seznámení se zvyky a tradicemi tohoto období, radostně prožít adventní čas.

Tématický blok:     Zimníček, Projekt „Voda“, Mikuláš,

Očekávané výstupy:

 •  Potkali jsme čerta – kdo je Mikuláš, anděl a čert – historie Mikuláše, protiklady (hodný x zlý), koho se máme bát, tradice, lidské vlastnosti
 • Cesta do Betléma – znalost časové posloupnosti, koledy, historie Vánoc, kultura, umění
 • Kouzlo Vánoc – zvyky, tradice, oslavy doma, ve světě, mezilidské vztahy, rodina

Dílčí cíle:

 • rozvíjení pohybových dovedností vzhledem k věku (koordinace, pohyblivost)
 • rozvíjení řečových schopností, jazykových dovedností a kultivovanosti projevu
 • rozvíjení a posilování dovednosti vyjádřit pocity a prožitky
 • prožívání radosti společně s druhými dětmi
 • rozvíjet základy estetického vztahu ke světu, kultuře, umění
 • posilování přirozených vztahů dítěte k rodině, ke kamarádovi…

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 •  povídání nad tématem, improvizace, využití dětských časopisů, hry na rozvoj a podporu uvědomění si vlastní identity, společné aktivity a projekty, hry na rozvoj a posílení odvahy dítěte, autoevaluační činnosti dítěte, poznávání charakterových vlastností, jazykové aktivity, vyjadřování vlastních prožitků různou formou, technikami, netradičním materiálem
 • individualita a kreativita jedince, četba a vyprávění příběhů, seznamování s tradicemi, tvořivá dramatika, improvizace, oslavy v MŠ a jejich příprava na ně, vedení úvah, kladení otázek, ranní setkávání, společné rozhovory, manipulační činnosti, společné výtvarně
 • pracovní projekty, vycházky do okolí – sledování proměny – výzdoba, nálada, barvy… a jejich zachycení, námětové, relaxační a hudebně p
 • pohybové hry, smyslové hry, instrumentální a vokální činnosti, hry na sněhu a se sněhem – i výtvarné a další…

Prosinec – ekologická oblast

Měsíc dlouhých nocí

Motto: Buď šlechetný ke slabším tvorům, pamatuj, že síla není v násilí!

Obsahová náplň
 • Příroda odpočívá, svůj život ukryla do semen, kořínků, cibule, hlíz a pupenů.
 • Zimní spáči zvířata – ježek, medvěd, hadi, žáby…
 • Boj o přežití – potrava pro zvěř, ptačí krmítka.
 • Význam sněhu a mrazu, skupenství vody.
 • Tiché procházky zimní přírodou, pozorování.
 • Výzdoba z přírodních materiálů.
 • Zimní výprava „Za vánočním stromkem“.

Básničky :

Myší rodinka

Náš tatíček myšáček

Není žádný plyšáček.

Hebká kůže, ostrý nos,

Velké uši a ocásek

Táááákhle dlouhý

Naše máma myšička

Oči má jak kulička,

Brácha myšák – velký syčák,

Ségra myška – to je liška,

Naše myší miminko

Vidí jenom malinko

Hebká kůže, malý nos,

Malá ouška

A ocásek tááákhle krátký.

 

Óda na myšky

Pozor na myšky…!

Snědí všechno, hlavně sýry,

Obzvlášť ty, co mají díry.

Zachrání tě jenom kočka

Myšky budou valit očka.

 

Zima

Zima, zima, zimička

Hází bílá peříčka.

Děti si je chytají

A z nich koule dělají.

 

Studivá

Padá, padá snížek bílý

Tvářičky nám zastudily.

Čepice a rukavice

Budeme teď nosit  více.

 

Sváteční

Za komínem sedí kočka

Mhouří na mě žlutá očka.

Kočka očka mhouří,

Z komínka se kouří.

Micko, děláš velkou chybu!

Máma dneska smaží rybu.

Honem polez dolů

K vánočnímu stolu.

 

TPH Sněhulák

Myší koleda

Stojí vrba košatá

Japonská myší polka

Peklo

Čerti

Mikuláš

Rohy,kožichy

Radostná událost v pekle

 

 

Začínáme…

Hop a skok, hop a skok,

začíná nám školní rok.

Na cestu se spolu dáme

něco víme, něco známe,

Kam to letos poletím ?

Ty to nevíš? My už víme…

kolem světa vyrazíme.

Uvítací

Dobré ráno, dobrý den-

Ať je krásný celý den!

Máme ruce na tleskání,

Máme nohy na dupání-

Jenom zlobit nebudem,

S čím si budem dneska hrát?

Postavíme z kostek hrad.

Potom třídu uklidíme-

Na vycházku vyrazíme!

Dobré ráno, dobrý den-

Ať je krásný celý den!

A ten, kdo tu s námi není-

Pošleme mu pozdravení!

Zub

Zuzanka se chlubí…

Já mám, prosím, čtyři zuby.

Jeden zoubek na jablíčko,

Druhý zoubek na hrušku,

Třetí zoubek na masíčko,

Čtvrtý na kus tvarůžku.

Honzíku, teď ty se chlub!

Já mám, prosím, jeden zub.

Jeden zoubek na jablíčko,

Jeden zoubek na hrušku,

Jeden zoubek na masíčko,

Jeden na kus tvarůžku.

Ten můj zoubek, chrupy chrup,

Není zoubek, ale zub!

Tetka  Rýma

Tetka Rýma v nose bydlí,

Má tam stůl a malou židli.

Tetka rýma v nose vaří-

Asi se jí v nose daří,

Tetka Rýma má zlou moc,

Zkazit dětem den i noc.

Pavouček – týden pavouků

Malý tlustý pavouček,

upletl si klobouček.

Potom ještě na nožky,

uštrikoval  ponožky.

                                                                                                                                 

JABLÍČKO

Jablíčko se skutálelo,

vůbec ho to nebolelo.

Podívej se, jak se koulí,

nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí,

to jsme se mu nasmáli.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE