O škole

Adresa zařízení: Mateřská škola Chaberáček  Protilehlá 235   Praha 8 – Dolní Chabry
       Právní forma organizace: Příspěvková organizace     
trojtřídní MŠ
Zřizovatel: Městská část Praha – Dolní Chabry
 

Městská část Praha - Dolní Chabry - logo 

 

Statutární orgán :
Ředitelka MŠ – PhDr. Helena Kalábová
Statutární zástupce: Dana Tučková
Počet dětí 69
6 učitelek 3 třídy – modrá, zelená, žlutá
 

 

Aktivity:

  • 2 týdně angličtina hrou v odpoledních hodinách
  • ekologický program
  • výtvarná dílna 1x týdně
  • hudebně – dramatické aktivity 1x týdně
  • plavání
  • škola v přírodě
  • divadla a výlety


Charakteristika budovy:

Mateřská škola se nachází v oblasti starší vilové zástavby v blízkosti lesoparku. Samo zařízení je umístěno v budově, která dříve sloužila jako rodinný dům. Po několika stavebních úpravách pak získala budova podobu dnešní trojtřídní MŠ. Poslední rekonstrukce byla realizována v roce 2014. Právě z uspořádání budovy plyne i řada omezení pro chod MŠ (např.uspořádání jednotlivých oddělení-přístupy po schodišti, omezení sociálního zařízení…). Nedostatky vycházející především z prostorového omezení jsou však kompenzovány pobyty dětí na zahradě MŠ a v blízkém lesoparku, což se odráží i v zaměření MŠ. Zároveň však podoba budovy a s ní spojený provoz, dává MŠ charakter zařízení rodinného typu (úzká spolupráce jednotlivých tříd, organizace chodu zařízení a ohleduplnost a spolupráce při organizaci dne…). V suterénu MŠ je z bývalého bytu vybudována vlastní kuchyň a jídelna, což dotváří celkový charakter této MŠ. Vybavení tříd,stejně jako vymalované prostory jsou veselé a barevně sladěné. Barevnost budovy (fasáda MŠ) se odráží zároveň na logu MŠ – logo bylo vytvořené akademickou malířkou Tatianou Svatošovou.

Děti:

MŠ má kapacitu 69 dětí. Kapacita je naplněna na maximum. V současné době navštěvuje MŠ 69 dětí,rozdělených do 3 tříd. Při rozdělování dětí do tříd je podle možností respektováno přání rodičů (pokud mají někoho známého ve škole nebo chtějí dát sourozence do stejné třídy). Ve třídách je zapsáno 22, 23 a 24 dětí. V průběhu školního roku se v jednotlivých třídách mění děti jen ojediněle.

Způsob hospodaření:

Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Při hospodaření s přidělenými státními prostředky MŠ sama plánuje další rozvoj zařízení – vybavenost, údržbu a opravy, zajišťuje pomůcky a materiál pro chod zařízení. Přechodem na právní subjektivitu se zlepšilo celkové vybavení MŠ – byla vybudována školní zahrada, rekonstrukcí prošla jedna třída a jedna třída byla celá nově vybavena. Došlo k úpravám v kuchyni MŠ. Zlepšily se i pracovní podmínky zaměstnanců. Tato forma hospodaření je pro zařízení nejen výhodou, ale zároveň umožňuje průběžně naplňovat a realizovat ŠVP „Radost a krása kolem nás“.

MOTTO:
Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem…“ John Winston Lennon

 

Evropská Unie - Evropské strikturální a investiční fondy

   Praha - logo

 

Zde si můžete zobrazit informace o projektu MŠ Chaberáček 64