O škole

 
Adresa zařízení: Mateřská škola Chaberáček  Protilehlá 235   Praha 8 – Dolní Chabry
       Právní forma organizace: Příspěvková organizace     
trojtřídní MŠ
Zřizovatel: Městská část Praha – Dolní Chabry
 

Městská část Praha - Dolní Chabry - logo 

 

Statutární orgán :
Ředitelka MŠ – PhDr. Helena Kalábová
Statutární zástupce: Dana Tučková
 
 

 

MOTTO:
Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem…“ John Winston Lennon

 
 
Charakteristika mateřské školy
 
 
Budova a zahrada:
 
Mateřská škola se nachází v oblasti starší vilové zástavby v blízkosti lesoparku. Samo zařízení je umístěno v budově, která dříve sloužila jako rodinný dům. Po několika stavebních úpravách pak získala budova podobu dnešní trojtřídní MŠ. Poslední rekonstrukce byla realizována v roce 2015.
 
 Právě z uspořádání budovy plyne i řada omezení pro chod MŠ (např. uspořádání jednotlivých oddělení-přístupy po schodišti, omezení sociálního zařízení, malé prostory pro různorodé pohybové aktivity dětí…). Nedostatky vycházející především z prostorového omezení jsou však kompenzovány pobyty dětí na zahradě MŠ a v blízkém lesoparku, což se odráží i v zaměření MŠ. Podoba budovy a s ní spojený provoz dává MŠ charakter zařízení rodinného typu (úzká spolupráce jednotlivých tříd, rozvoj sounáležitosti a ohleduplnost při organizaci každého dne v MŠ…).
 
V suterénu MŠ je z bývalého bytu vybudována vlastní kuchyň a jídelna, což dotváří celkový charakter této MŠ. Vnitřní prostory spolu s vybavením jsou veselé a barevně sladěné. Barevnost budovy (fasáda MŠ) se odráží zároveň na logu MŠ – logo bylo vytvořené akademickou malířkou Tatianou Svatošovou.
 
Nedílnou součástí MŠ je i zahrada, která byla v průběhu let doplněna řadou herních prvků pro pohybové aktivity dětí. Stejně jako prostor u budovy školky, který byl využit k vytvoření malého multifunkčního hřiště se zabudovanými trampolínami a 3D boulemi se speciálním bezpečnostním SmartSoft povrchem. Díky finanční dotaci MHMP se podařilo zrevitalizovat i malou zahradu za budovou MŠ do podoby malé přírodní učebny s výukovými vzdělávacími panely.        
 
 
Děti:
 
Mateřská škola má kapacitu pro 69 dětí, které jsou rozděleny podle věku do 3 tříd: Modrá, Zelená, Žlutá.
S dětmi v nich pracuje kolektiv 6 zkušených učitelek a podle potřeb i pedagogický asistent.
Modrá třída má kapacitu 22 dětí a jsou do ní zařazovány děti nejmladší a děti čtyřleté (podle potřeby).
Zelená třída má kapacitu 24 dětí a zařazovány jsou zde děti prostřední věkové skupiny, popřípadě děti předškolního věku.
Pro nejstarší děti, předškoláky je určena Žlutá třída s kapacitou 23 dětí. Dětem před nástupem do první třídy ZŠ je věnována cílená výchovně vzdělávací péče a jsou využívány nejrůznější vzdělávací programy tak, aby byly co nejlépe připraveny na vstup do školy.
Věkové složení jednotlivých tříd se může měnit podle celkového věkového rozložení dětí v daném školním roce.
V MŠ po celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí osobnost dětí a vychází ze školního vzdělávacího programu „Radost a krása kolem nás“.
 
 
ŠVP:
 
Koncepce MŠ podporuje a doplňuje rodinnou výchovu. Cílem je zdravé, samostatné a spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti (rozvíjení zdravého způsobu života). Dítě, které vnímá své okolí a je s ním schopno aktivně komunikovat (rozvíjení aktivního přístupu k životu). ŠVP preferuje především estetickou výchovu a oblast ekologie, zaměřuje se na rozvíjení společenských a kulturních návyků. Velký důraz je kladen na rozvíjení sociálních vztahů a na individualitu každého dítěte (výchovně vzdělávací činnost se zaměřuje na osobnostní rozvoj jednotlivých dětí a na jejich zapojení do kolektivu).
 
Aktivity doplňující ŠVP:
  • 2 týdně angličtina hrou v odpoledních hodinách
  • ekologický program
  • výtvarná dílna 1x týdně
  • hudebně – dramatické aktivity 1x týdně
  • plavání
  • škola v přírodě
  • divadla a výlety
 
Způsob hospodaření:
Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Při hospodaření s přidělenými státními prostředky MŠ sama plánuje další rozvoj zařízení – vybavenost, údržbu a opravy, zajišťuje pomůcky a materiál pro chod zařízení. Mateřská škola díky vypracovaným projektům čerpá dotace z programů  EU a grantů  Hl. m. Prahy. Na těchto dotačních programech se také finančně spolupodílí.