Platby

Výše školného pro  rok  2024/25 je stanovena ve výši 1.500,- Kč. za měsíc.

Tato částka byla schválena Radou městské části Praha – Dolní Chabry (Usnesení  č. 456/24/RMČ ze dne 6.5.2024)

 

 

Informace o platbách na školní rok 2023-2024:

Měsíční úplata za vzdělávání je stanovena /v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/204 Sb. (školského zákona), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č.14/20Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění ve výši 900,- Kč.
Č.Ú. 181 648 104 / 0300
(UVÁDĚJTE VARIAB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)

Zákonní zástupci neplatí měsíční úplatu za děti, které k 31.8. 2023 dovrší 5 let – vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně dle novelizace § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

PLATBY ZA STRAVNÉ:

(O školním stravování) od 1. 9. 2023 finanční normu na nákup potravin následujícím způsobem: 

Finanční norma pro stravné od 1. 9. 2023:

                                                            Věková skupina dětí: 3 – 6 let

přesnídávka – 11,- Kč.   + 4,- Kč. pitný režim

oběd –             22,- Kč.

svačina –         10,- Kč.

celkem –          47,- Kč.

                                                           Věková skupina dětí: 7 – 11 let

7 let – rozumí se tím děti, které dovrší k 31. 8. daného školního roku 7 let věku

přesnídávka –  12,- Kč.    + 4,- Kč. pitný režim

oběd –              23,- Kč.

svačina –          11,- Kč.

celkem –           50,- Kč.

 

Měsíční úplata za stravné je stanovena /na základě vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst.2,
přílohy č.2 „Výživové normy pro školní stravování“ a výsledků hospodaření ŠJ
ve výši 47,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 1000,- Kč.

U dětí s odkladem školní docházky
ve výši 50,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 1100,- Kč.

Č.Ú. 181648 366/ 0300
(UVÁDĚJTE VARIAB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 35, odst.1 d)

Hotovostní platba – jen ve výjimečných případech (termín těchto plateb je určen po dohodě s ředitelkou MŠ).

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům v roce 2023/24 (viz odkazy na dokumenty):

BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_UPRAVA_14_08_2023

formular_zaci_BPP_14_08_2023

formular_zaci_BPP_SOLIDARITA_14_08_2023

R-48630-Usnesení Rady HMP – PDF eBook-Usnesení č.1682 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED]

Z-11450-Usnesení Zastupitelstva HMP – PDF eBook-Usnesení č.5 67 verze 1.1 (V(veřejná kopie)[TED]

 

UPOZORNĚNÍ !!!

V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE, NEBO JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ RODIČ ODHLÁSÍ DÍTĚ ZE STRAVOVÁNÍ TELEFONICKY NEBO SMS NEJPOZDĚJI TÝŽ DEN DO 8.00 HOD., V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ JE RODIČ POVINEN ZAPLATIT NEODHLÁŠENOU STRAVU V PLNÉ VÝŠI VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.