Platby

Výše úplaty  (školné)  bude za měsíc duben adekvátně krácena dle doby uzavření mateřské školy. 

Platba (školné) za měsíc březen: 0

Zálohy, které byly uhrazeny za měsíc březen budou evidovány jako přeplatky.

Platbu  stravného při uzavření MŠ ( za měsíc duben ) není potřeba hradit.

 

Informace o platbách:

Měsíční úplata za vzdělávání je stanovena /v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/204 Sb. (školského zákona), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č.14/20Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění ve výši 750,- Kč.
Č.Ú. 181 648 104 / 0300
(UVÁDĚJTE VARIAB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)
Zákonní zástupci neplatí měsíční úplatu za děti, které k 31.8. 2020 dovrší 5 let – vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně dle novelizace § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

PLATBY ZA STRAVNÉ:

Navýšení finanční normy v MŠ Chaberáček

Z důvodu trvalého zdražování potravin navyšujeme v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb.

(O školním stravování) od 1. 9. 2020 finanční normu na nákup potravin následujícím způsobem:

 

Finanční norma pro stravné od 1. 9. 2020:

                                                            Věková skupina dětí: 3 – 6 let

Přesnídávka 9,-    + 3,- pitný režim

oběd 21,-

svačina 7,-

celkem 40, –

                                                           Věková skupina dětí: 7 – 11 let

7 let – rozumí se tím děti, které dovrší k 31. 8. daného školního roku 7 let věku

přesnídávka 10,-      + 3,- pitný režim

oběd 22,-

svačina 8,-

celkem 43,-

 

Měsíční úplata za stravné je stanovena /na základě vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst.2,
přílohy č.2 „Výživové normy pro školní stravování“ a výsledků hospodaření ŠJ
ve výši 40,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 850,- Kč.
U dětí s odkladem školní docházky
ve výši 43,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 850,- Kč.
Č.Ú. 181648 366/ 0300
(UVÁDĚJTE VARIAB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 35, odst.1 d)

Hotovostní platba – jen ve výjimečných případech (termín těchto plateb je určen po dohodě s ředitelkou MŠ).

UPOZORNĚNÍ !!!

V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE, NEBO JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ RODIČ ODHLÁSÍ DÍTĚ ZE STRAVOVÁNÍ TELEFONICKY NEBO SMS NEJPOZDĚJI TÝŽ DEN DO 8.00 HOD., V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ JE RODIČ POVINEN ZAPLATIT NEODHLÁŠENOU STRAVU V PLNÉ VÝŠI VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.